Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach

             

                                                             

zsspecjalnych@myslowice.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start

 

INDYWIDUALIZACJA TO SUKCES!    

                             

Dzisiaj na tablicy

 

Zapraszamy wszystkie klasy do udziału w XXI edycji akcji "Góra grosza"!
Załóżcie w klasach skarbonki na grosiki i zbierajcie. Najlepsi otrzymają nagrodę dla całej klasy. Przewidujemy trzy pierwsze miejsca. Rozstrzygnięcie akcji 1 czerwca 2021. Macie duuużo czasu:)
Opiekunowie Komisji Europejsko-Gospodarczej - p. Kasia Szeja i p. Jola Skorek.


 Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z organizacją pracy i procedurami obowiązującymi w naszej szkole od 1 września 2020r.

ORGANIZACJA PRACY I PROCEDURY


 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

wśród uczniów i pracowników Zespołu Szkól Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

- Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania, które zminimalizują ryzyko zakażenia się od osoby chorej osób zdrowych.

Definicje:

- SARS-CoV-2 - nowy koronawirus

- COVID — 19 - choroba wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2

- Choroba wysoce zakaźna - choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania,

- Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych,

- Izolacja — odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na choroby zakaźne albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby,

- Dekontaminacja — proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję, sterylizację,  

- Osoby - uczniowie, pracown

Postanowienia ogólne.

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie:

1) osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną:

a)      gorączka,

b)      kaszel,

c)      duszności,

2) uczniowie, nauczyciele, pracownicy personelu niepedagogicznego, które nie są na kwarantannie, nie miały kontaktu z osobą chorą.

2. Uczniowie i pracownicy, którzy zauważyli u siebie niepokojące objawy opisane w punkcie 1 nie powinni przychodzić do pracy, powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 1 12 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem.

3. Wszystkim pracownikom zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Wykrycie zagrożenia.

  1. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. Pracownik zostaje odsunięty od pracy i odizolowany od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym.
  2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia, należy niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły, rodziców i odizolować ucznia od innych osób do czasu przyjazdu rodziców.
  3. W momencie pozyskania informacji o wystąpieniu niepokojących objawów u pracownika/ ucznia dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
  4. Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i nadzoruje stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dekontaminacji.
  6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 


 SZANOWNI RODZICE!

W związku z pojawiającymi się przypadkami  zachorowań na koronawirusa,

zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

Dyrektor  szkoły zwraca się do Państwa z prośbą o:

1. przypominanie dzieciom o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny,

w tym  o częstym myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła

oraz właściwej ochronie podczas kaszlu i kichania;

2. nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły, lecz udanie się 

z dzieckiem do lekarza pierwszego kontaktu (przychodnia rejonowa);

3. jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa (kraje, w których potwierdzono zachorowania)

i ma objawy grypopodobne niezwłoczne telefoniczne powiadomienie  najbliższej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do szpitala zakaźnego;

4. jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, która wróciła z zagranicznej wycieczki do krajów ,

w których występują zachorowania na grypę wywołaną koronawirusem – nie ma powodu do obaw.

Telefony kontaktowe:

1. oddział stacji sanitarno-epidemiologicznej dla Mysłowic: tel.: 660 686 917

2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: tel.: 539 963 856 lub 606 326 142 lub 606 488 680

 Szpitale zakaźne lub oddziały zakaźne dla województwa śląskiego:

Chorzów, Bytom, Cieszyn, Częstochowa, Tychy, Zawiercie, Racibórz.

więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 


 ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY 

Drogi Uczniu i Rodzicu 

Jeśli jesteś czymś zaniepokojony, masz poczucie że Tobie lub komuś z Twojego otoczenia dzieje się krzywda,
doświadczyłeś lub byłeś świadkiem agresji lub przemocy – lecz nie czujesz się na siłach aby o tym z kimś porozmawiać
 - możesz to opisać i wrzucić do „SKRZYNKI NA SYGNAŁY”
   - 
znajdziesz ją na regale z książkami przy wejściu do szkoły!!! 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA:

Pamiętaj, że: 

1. Możesz pisać w każdej sprawie, która Cię niepokoi.

2. Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.

3. Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy,

podaj tyle danych , ile możesz, takich jak: imię, klasę i dane osób, których list dotyczy.

4. Pamiętaj, że przede wszystkim dla nas liczy się Twoje bezpieczeństwo

 

    


  BEZPIECZNA SZKOŁA              


 Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem  przebywania rodziców i osób obcych na terenie budynku naszej szkoły. 

REGULAMIN  

Aktualności